มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ SIRCOP คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ SIRCOP คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธานศูนย์ SIRCOP และคณะอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

               โอกาสนี้ ได้มีการบรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองของศูนย์ SIRCOP พร้อมทั้งสาธิตการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง การทดสอบ Inter-rater reliability และการทำ Moulage โดยได้ความร่วมมือจากคณะอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในการสาธิต

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี