สาขาวิชาเคมีจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย”

สาขาวิชาเคมีจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย”

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา กรรณสูตร ประธานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4- ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย โรงเรียนบ้านหนองพลับ โรงเรียนบ้านดอนยางและโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้อปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

              กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 หนูรู้ว่า….น้ำ….มีประโยชน์ กิจกรรมที่ 2 ทำไมวัตถุถึงจมน้ำหรือ ลอยน้ำได้ และกิจกรรมที่ 3 น้ำ มีสมบัติเป็นกลาง และเป็นตัวทำละลายสุดเจ๋ง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ศรินรัตน์ ศุภเศรษฐ์ธนา อาจารย์ ดร.กฤษณะ พวงระย้า และ อาจารย์วรรณา วัฒนา พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเคมีชั้นปีที่ 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี