อสม.ตำบลต้นมะม่วง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมศักยภาพผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย

อสม.ตำบลต้นมะม่วง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมศักยภาพผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมศักยภาพผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลต้นมะม่วง เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ผู้ช่วยศาตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ได้จัดในครั้งนี้ว่า “เป็นการให้ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย เกี่ยวกับการดูแลการใส่สายสวนปัสสาวะ การให้อาหารทางสายยาง การล้างจมูก การทำแผล การเช็ดตัวลดไข้ การประเมินพัฒนาการด้วย DSPM โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี