คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง พร้อมมอบใบประกอบวิชาชีพหลังครบหลักสูตรการอบรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
พร้อมมอบใบประกอบวิชาชีพหลังครบหลักสูตรการอบรม

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์สองพี่น้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปืนแตก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 16 ราย
          ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมครบตามชั่วโมงที่กำหนด จะได้รับใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายของสาธารณสุข

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี