สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

             วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

             การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายณัฐพล สุขอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี