การดำเนินงานเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การดำเนินงานเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗