คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 อย่างอบอุ่น

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2567 อย่างอบอุ่น

                วันที่ 18 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ภายใต้กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2567 โดยมีรองคณบดี คณาจารย์ประจำสาขา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

               โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบรรยาย “เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ” โดย อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา การบรรยาย “การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียนการสอนกับกิจกรรม และการทำงานจริง” โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ การบรรยาย “กฎระเบียบและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” โดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรร และกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบคณาจารย์ประจำสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนของสาขาต่างๆ

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี