สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

                  วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

               สำหรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี