คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

                         วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตรจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสมัยใหม่ของการเรียนการสอน” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่และร่วมรับฟังปาฐกถาอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี