สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษา

สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษา

                      วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา กรรณสูตร ประธานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น” ภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กับการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านปฏิบัติการเคมี เรื่อง การแยกสารและโครมาโทกราฟี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โรงเรียนหนองจอกวิทยา อำเภอท่ายาง โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา อำเภอชะอำ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อำเภอชะอำ และโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม จำนวน 89 คน และคุณครูผู้ควบคุมจำนวน 7 คน

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี