บุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ”

บุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ”

                   นางนับวรรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ตามบริบทโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ”ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2567 โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

                  สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานอธการบดี ด้านแผนงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ธนีเพียง ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี ด้านบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ถ่ายทอดการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระบบคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรสำนักงานอธิการบดียังได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประกอบด้วย แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์การเงิน และแผนสำนักงานสีเขียว (Green Office)

                 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มีความเข้าใจในภาระหน้าที่ รวมทั้งระบบงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถนำสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่าง ๆ ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการนำมาปรับใช้ หรือการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร เสริมสร้างประสบการณ์และจุดประกายความคิดในการเรียนรู้ของบุคลากรมีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งเตรียมการในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และยังได้ร่วมกันในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 – 2570 ด้วย

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี