คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสำนักงาน 5 ส ตรวจติดตามการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสำนักงาน 5 ส
ตรวจติดตามการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย

            อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินพร้อมด้วยคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสำนักงาน 5 ส เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสำนักงาน 5ส ของหน่วยงาน ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน 5 ส.หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการทำงานในหน่วยงานให้มีสภาพแวดล้อมมที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด และปลอดภัย และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมการทำงานโดยการนำกิจกรรม 5ส ไปเป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนางานและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีสุขภาพกาย และจิตใจที่ดี เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี