สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ “ทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ “ทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี”

            เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี” โดยมีนางสาวธนพร ถมเสาร์ นักบริหารงานทั่วไป และนางนิรดา เอี่ยมอาษา นักเอกสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความจากฐานข้อมูลต่าง ๆ

           การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ได้มีความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงสามารถแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสื่อ

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี