สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การบริการและเทคโนโลยีของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนาย 2567 ณ ห้องบรรณราช 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อดำเนินการด้านห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้เป็นห้องสมุดที่มีพื้นที่ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินเป็นห้องสมุดดีเด่น

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี