คณะวิทยาการจัดการจัดงาน เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต และแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการจัดงาน เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต และแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

                   วันที่ 20 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานเด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ภายใต้โครงการการพัฒนาอัตลักษณ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสุขภาวะที่ดีทางจิตใจ  
                  สำหรับการจัดงานดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ กิจกรรมเด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ดำเนินกิจกรรมโดยคุณชลธิชา เตชะเจริญกิจ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ คุณธนวัฒน์ บวงสรวง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา คุณจามจุรี สูงห้างหว้า เจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมด้วยนักศึกษาสาธารณสุข และการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ MS Freshy Game 2024 ภายใต้การจัดงานของฝ่ายสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพกายที่ดี และนำความรู้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี