สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับตัวนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับตัวนักศึกษา

                  อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบกสนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน ร่วมกับสถานประกอบการผ่านการปฏิบัติงานจริง เพื่อปรับตัวเข้าสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน ที่ผ่านมา
                  โดยมีการปรับพื้นฐานความรู้ที่นักศึกษาต้องใช้ในการเรียน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย และแนวปฏิบัติในการเรียน

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี