บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านการอบรม Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ได้รับการรับรองให้เป็น The Real Trainer

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านการอบรม Soft Skills
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ได้รับการรับรองให้เป็น The Real Trainer

               อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2567

              สำหรับการจัดอบรมในรุ่นที่ 2 เป็นการอบรมต่อเนื่องให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรุ่นที่ 1 ซึ่งมีเกณฑ์กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรุ่นที่ 1 นั้นจะต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรสังคมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมาโดยตลอด และเมื่อเข้าสู่การอบรมในรุ่นที่ 2 จะเป็นการ Upskills Reskills และรับการประเมินทักษะวิศวกรสังคมเพื่อรับการรับรองให้เป็น The Real Trainer โดยใช้การฝึกปฎิบัติจากการทำกิจกรรมประกอบด้วย การประเมินทักษะ The Trainer ด้านการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม การเล่าเรื่องจากงานวิศวกรสังคม การฝึกปฏิบัติ The Real Coach ผู้สร้างนวัตกรชุมชนและการปฏิบัติการและประเมินทักษะวิศวกรสังคม Talk ในชุมชน โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 นี้จะได้รับการรับรองให้เป็น The Real Trainer และนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการอบรมกลับไปพัฒนาและประเมินทักษะบุคลากรมหาวิทยาลัยของตนเอง

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี