สาขาวิชาพละศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาพละศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

           สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดยอาจารย์สิทธิชัย เพิ่มสิน ประธานสาขาวิชาพลศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องประชุม 34303 ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรหม ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

           ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับคะแนน 3.90 อยู่ในระดับดี ซึ่งหลังจากนี้ทางสาขาวิชาพละศึกษาจะนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาสาขาวิชาต่อไป

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี