งานหอพักนักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาหอพัก

งานหอพักนักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาหอพัก

           งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาหอพักชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยสลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2567

           ขณะเดียวกันยังได้แนะนำบุคลากรที่ดูแลงานหอพักนักศึกษา การให้ความรู้ในเรื่องทักษะการใช้ชีวิตในหอพัก ระเบียบวินัยของหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสวัสดิภาพในช่วงเวลาที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงแนวทางการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี