กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             วันที่ 19 มิถุนายน 2567 กองพัฒนานักศึกษา โดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

            การจัดกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหันมาดูแลสุขภาพ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2567 ต่อเนื่องกันในหลายจังหวัด

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี