คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับหลักสูตร จำนวนทั้งหมด 6 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับหลักสูตร จำนวนทั้งหมด 6 หลักสูตร

             วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 หลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผู้เรียน จากคณะกรรมการประเมิน สำหรับผลคะแนนการประเมินของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย

สาขาวิชาเคมี ผลคะแนนการประเมิน 4.16

สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ผลคะแนนการประเมิน 4.04

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลคะแนนการประเมิน 4.23

สาขาวิชาชีววิทยา ผลคะแนนการประเมิน 4.02

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผลคะแนนการประเมิน 4.19

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ ผลคะแนนการประเมิน 4.00

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี