ผู้บริหาร มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลเมืองมะริด

ผู้บริหาร มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลเมืองมะริด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  ให้การต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมารับฟังการนำเสนอข้อมูลก่อนที่จะเดินทางไปเยือนเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้รับฟังการบรรยายในเรื่องของประวัติศาสตร์ของเมืองมะริด ความเชื่อมโยงของเมืองมะริดกับสยาม ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว

          

ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมะริด ในเรื่องทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการวิจัย แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองสถาบัน เพื่อให้แผนงานความร่วมมือได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษาร่วมกันกับสำนักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งศูนย์เมียนมาร์ศึกษาร่วมกันกับงานอาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยและภาคปฏิบัติการร่วมกันกับสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาเมียนมาร์และภาษาอังกฤษ) ร่วมกันกับงานศูนย์ภาษาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ

    

         

 

 

 

 

 

 

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี