ประกาศการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


            ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และเพื่อให้การสรรหาเป็นไปตาม ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ดำเนินการสรรหาภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙0 วันก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง นั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ ๐๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาเป็นไปตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังเอกสารแนบ

   PhetchaburiRe670626-1