ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗