จดหมายข่าวดอนขังใหญ่ออนไลน์ ฉบับที่ 50 ประจำเดือน เมษายน 2567

จดหมายข่าวดอนขังใหญ่ออนไลน์ ฉบับที่ 50

ประจำเดือน เมษายน 2567


DOWNLOAD

            จดหมายข่าวดอนขังใหญ่ออนไลน์ ฉบับที่ 50 ประจำเดือนเมษายน 2567 เรื่องเด่นฉบับนี้ พบกับ
🔰ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ
-คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางคลินิก สำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ปีการศึกษา 2566
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับการ รฟท. จัดเมนูซิกเนอร์เจอร์เพชรบุรี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทริปพะเนินทุ่ง
-อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นนักธุรกิจอาหารคลีนริมทางเพื่อดูแลสุขภาพ”
🔰ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต
-นิทรรศการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน ONE WORLD OF THE SEVEN STARS โลกหนึ่งใบกับดวงดาวทั้งเจ็ด
-ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านนักศึกษาพิการ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม
-คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566
-กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17
-ประชุมปรับหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้จบเร็วขึ้น
-เตรียมความพร้อม “สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล” เรียนจบได้ภายใน 3 ปี
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกบูธถ่ายภาพพร้อมตกแต่งกรอบ E-Frame ให้กับผู้สนใจในงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับธนาคารออมสิน พิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567
🔰ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
-ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของครูพี่เลี้ยง
-ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูนำผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของผู้บริหารสถานศึกษา”
🔰ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
-คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การขอรับรองคุณภาพ NECAST
🔰ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น
-อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า”
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด เตรียมขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนบ้านหนองกา ตำบล ปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่บ้านหนองมะกอก อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านสื่อออนไลน์และออนไซต์
-คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี
-คณะทำงานโครงการ อพ.สธ. มรภ.เพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มโอทอปและผู้สนใจ
🔰ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขยายผลผลการวิจัยบริหารจัดการขยะ
-สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “รู้รักษ์ทะเล รู้รักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ”
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น “เกษตรอินทรีย์”
-คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ผานกเค้า จ.เลย
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี
-วิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)
-สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันจักรี”
-คณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
-ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมเวทีวิพากษ์ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”
-สาขาวิชาพลศึกษาร่วมมือกับ สสส. จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน ภูมิภาคตะวันตก
-คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2567
-สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5ส ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)
-คุรุร้อยสายใย สานสัมพันธ์วันสงกรานต์ “หวานฉ่ำลายดอก”
-โครงการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
-คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณ (e-document) ให้กับบุคลากรของคณะ
-สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการสำนักงาน 5 ส พัฒนาสู่สํานักงานสีเขียว
-อธิการบดีนำทีมผู้บริหารเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมรดน้ำขอพรคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
-สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานประเพณีท้ายกรานต์ ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
-สโมสรบุคลากร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ ราชภัฏเพชรฯ”
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร ให้กับสมาชิกในโครงการหนองพลับ-กลัดหลวง”
-คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ารับความรู้ในการใช้งานระบบบริการการศึกษา
-เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
-สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย PUBHTML5 เพื่อการประชาสัมพันธ์”
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมความพร้อมรับการประชุม ครม.สัญจร 13 – 14 พฤษภาคม นี้
-อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายคอร์สระยะสั้น ส่งเสริมผู้สูงอายุสู่การขายตลาดออนไลน์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการผลิตบัณฑิต