ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “การอบรมปฏิบัติการเขียน Mobile Appication บนระบบ Android และ IOS”

 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “การอบรมปฏิบัติการเขียน Mobile Appication บนระบบ Android และ IOS”

สืบเนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีภาระหลักในการให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร  เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนและบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยฯ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีให้เกิดความคุ้มค่า ได้รับผลตามเป้าหมายสูงสุดตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจากการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยด้วยนโยบาย Thailand 4.0 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ปัจจุบันอยู่ในยุค “Mobile First” คือคนทั่วโลกเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Mobile Device กันมากขึ้น มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android IOS และ Windows Phone ฯลฯ ที่มีความสามารถใช้งานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จากซอร์ฟแวร์การใช้งานที่เรียกว่า โมบายแอปพิเคชัน (Mobile Application) ที่ถูกออกแบบและมีการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการการของผู้ใช้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน โดยผู้ใช้ได้มีการใช้งานในการค้นหาข้อมูล การเรียน การสอน การติดตาม และการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้จัดกิจกรรม “การอบรมปฏิบัติการเขียน Mobile Appication บนระบบ Android และ IOS” ให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าใจในหลักการพัฒนา Mobile Application ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำ การเรียนและการสอนได้ ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพของบัณฑิตที่จะออกไปสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน สังคมและชุมชนได้ต่อไป

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี