คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เปิดรับสมัครทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์

                       ✨✨คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ✨✨
                       เปิดรับสมัครทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์

♦️ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ศาสตร์ไม่เกิน 20 ทุน และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 5 ทุน ได้แก่

1️⃣ สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
2️⃣ สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3️⃣ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4️⃣ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
5️⃣ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
6️⃣ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยา)

🖥สมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Scan QR code หรือติดต่อได้ที่
👉 https://www.pbru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” 👉 เพจ Facebook งานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
👇👇Download เอกสารการสมัคร👇👇
https://drive.google.com/…/1wdXdL3Oq0f7S07MoLiC…/view…