ขอเชิญผู้สนใจสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                   ขอเชิญผู้สนใจสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

📜ยื่นใบสมัครได้ที่ งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/84500
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 082-3568692 หรือผู้ช่วยเลขานุการ โทรศัพท์ 086-8007002
และทางเว็บไซต์ www.pbru.ac.th