สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และการใช้งานอย่างปลอดภัยบนโซเชียลมีเดีย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และการใช้งานอย่างปลอดภัยบนโซเชียลมีเดีย

               นักเรียน ตัวแทนชุมชนและสมาชิกจากสภาคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อออนไลน์และการใช้งานอย่างปลอดภัยสำหรับทุกช่วงวัย และการสร้างสื่อสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดีย ณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม และ อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ 

            การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21” ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของชุมชนให้เรียนรู้ สื่อสาร ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถในการใช้สื่ออย่างรู้ตัว ตื่นตัว รู้เท่าทัน และปลอดภัย รวมถึงสามารถสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนโชเชียลมีเดียได้ 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี