4 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566

4 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566

             ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QA ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

       1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.นาฏอนงค์ นามบุดดี ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กมลาลักษณ์ นวมสำลี กรรมการและเลขานุการ นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ ผู้ช่วยเลขานุการ ทางด้านผลการประเมินของหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนน 3.00 

       2. หลักสูตรการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ผุสดี บุญรอด ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม กรรมการและเลขานุการ นางสาวสุจิตรา ถึงโภค ผู้ช่วยเลขานุการ ทางด้านผลการประเมินของหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนน 3.00

      3. หลักสูตรการบัญชี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กมลาลักษณ์ นวมสำลี กรรมการและเลขานุการ อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ ทางด้านผลการประเมินของหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนน 3.00

     4. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ประธานกรรมการ, นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ กรรมการและเลขานุการ, นางสาวมัทนา ไทยสงฆ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ทางด้านผลการประเมินของหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนน 4.00

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี