ศูนย์ภาษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมชี้แจงการให้บริการ

ศูนย์ภาษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมชี้แจงการให้บริการ

           อาจารย์วัชระ เย็นเปรม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนาภาษา กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และให้ข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีบุคลากรจากศูนย์ภาษาร่วมให้ข้อมูล 

         สำหรับกิจกรรมนี้ ศูนย์ภาษาได้มีโอกาสชี้แจงการให้บริการของศูนย์ภาษา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดไว้ 

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี