ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์)
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗