ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการคึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการคึกษา 2567