คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำคณาจารย์อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจำลองด้านสาธารณสุข

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำคณาจารย์อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจำลองด้านสาธารณสุข

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมพร้อมกล่าวเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พื้นฐานการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการศึกษาด้านสาธารณสุข (Fundamental of Simulation in Public Health Education)” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ และศูนย์ SIRCOP คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการศึกษาด้านสาธารณสุข

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี