คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกKาปีที่ 5 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และอาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้นและเรื่องแสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี

ฐานที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอจากพืช

ฐานที่ 3 สาขาวิชาเคมี เรื่องการสกัดคาเฟอีน และการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี