สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำนักวิจัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา แผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก” ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำนักวิจัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนา แผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก” ครั้งที่ 2

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี น้อยสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์จากทั้ง 8 คณะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (Strategic Fund: SF68 &Fundamental Fund: FF69)” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่มีเป้าหมายเป็นจำนวนงานวิจัยและจำนวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะนําไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายคือการสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะบูรณาการ และพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ตรงตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่แหล่งทุนกำหนด เพื่อนำมาสู่การได้รับจัดสรรทุนวิจัยที่มีประสิทธิผล และตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุน การวิจัยดังกล่าว และทุนอื่น ๆ ที่จะเปิดรับ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดกลุ่มนักวิจัยและพัฒนาแผนงาน/โครงการวิจัย ตามประเด็นหรือแผนงานที่แหล่งทุนเปิดรับข้อเสนอโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้านการเขียนแผนงาน/โครงการวิจัย เพื่อให้สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้”

         สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมีความสามารถจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบด้วย อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ สมพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ คุณธงชัย พงษ์วิชัย และคุณกนกวรรณ ขับนบ ซึ่งวิทยากรทุกท่านเป็นผู้ให้คำแนะนำในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ

       สำหรับครั้งต่อไปกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม และวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม เพื่อพัฒนาข้อเสนองานวิจัยในการเสนอต่อแหล่งทุนภายนอกต่อไป

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี