โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

                   วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม

              การจัดพิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูที่อบรม สั่งสอนวิชาความรู้ทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต และยังได้มีการมอบโล่และประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดีในแต่ละระดับชั้น ตลอดจนการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครูด้วย

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี