สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2567

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เมษายน 2567

         ดาวน์โหลด >>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

Summary-of-purchasing-April-2567