คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม “Home room เปิดเทอมใหม่หัวใจว้าวุ่น”

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรม “Home room เปิดเทอมใหม่หัวใจว้าวุ่น”

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Home room เปิดเทอมใหม่หัวใจว้าวุ่น” โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพทุกชั้นปี เข้าร่วม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางให้กับนักศึกษาในเรื่องการศึกษาตลอดหลักสูตร การสอบใบประกอบวิชาชีพ ระเบียบวินัย การแต่งกาย แนวทางการเก็บเครดิต การทำประกันอุบัติเหตุ ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี