วิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมคณะกรรมการ พร้อมพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรสาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจบริการ

วิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมคณะกรรมการ
พร้อมพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรสาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจบริการ

             เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            การประชุมในครั้งนี้ เป็นการกำหนดทิศทาง พันธกิจและบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ พร้อมคุณภาพการศึกษา โดยมีแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมบริการ ที่สร้างความเป็นเลิศในระดับสากล และพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรสาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจบริการ โดยได้รับเกียรติจากคุณนัฐพล กลั่นวารี ที่ปรึกษาด้านการบริการและพัฒนาระบบงาน และอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติคุณ YEERAN G. DAVIES ตำแหน่ง CHIEF MARKETING OFFICER เจ้าของธุรกิจธรรมชาติซีฟู้ด ภายใต้การกำกับของ บมจ. Thai Union ร่วมพิจารณา

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี