โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

 

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  และคณะสมาชิกวุฒิสภา ในการเดินทางมาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        

ในช่วงเช้า พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  และคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องโกวิทต่อวงศ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ การสนับสนุนการท่องเที่ยว การลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน การสนับสนุนสินค้าทางการเกษตร โครงการศาสตร์พระราชา การสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

         

จากช่วงนั้นในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมวุฒิสภาพบเยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นการสร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” จากนั้นได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสนทนาถาม – ตอบ โดยมีสมาชิกวุฒิสภาร่วมรับฟังและตอบคำถาม เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคมและระดับประเทศต่อไป

        

     

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี