ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ