กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์

           รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตนระหว่างเรียนและพร้อมต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด สร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน รวมถึงแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีความสุข

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี