การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกการให้คำปรึกษาระบบเพื่อนครอบครัว “ Family Line”

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกการให้คำปรึกษา
ระบบเพื่อนครอบครัว “ Family Line”

         นางสาวชลธิชา เตชะเจริญกิจ นักจิตวิทยา กองพัฒนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกการให้คำปรึกษาระบบเพื่อนครอบครัว “ Family Line” ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดขึ้น ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

        การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญระบบเพื่อนครอบครัวให้สามารถปฏิบัติงานให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญในระบบเพื่อนครอบครัว ผู้บริหาร ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 วัน ได้รับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมในหัวข้อกระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ขอรับบริการในภาวะวิกฤต กระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ขอรับบริการด้านการสื่อสารเชิงบวกเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว

       นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อเยียวยาใจ : Somatic Art experience สมาคมนักศิลปะบำบัด : Art Therapists‘ Association – Thailand experience และกิจกรรมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อการให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการระบบเพื่อนครอบครัว Family Line

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี