สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ

          นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี” ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องบรรณราช 2 ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

         กิจกรรมในครั้งนี้ มีการแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงสามารถแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสื่อ

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี