คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงจากบุหรี่ไฟฟ้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำนักศึกษาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงจากบุหรี่ไฟฟ้า

             นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงจากบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อการสร้างเครือข่ายลดความเสี่ยงจากบุหรี่ไฟฟ้า ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567

            กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและต้องการการตระหนักรู้ในสังคม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการปกป้องสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี