คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

                         อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ คณะทำงานและเลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณา ด้วงงาม เจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนาพันสาม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี