สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

                      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                     โอกาสนี้ นายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บรรยายในหัวข้อ รอบรู้เรื่องห้องสมุด รวมถึงการแนะนำบริการต่าง ๆ สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการขั้นตอนการเข้าใช้บริการห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบและสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี