ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ กับรางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024)

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ กับรางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024)

             อาจารย์ ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง ประธานสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการ เข้าร่วมการแข่งขันจากงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) ที่ World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

            สำหรับผลการแข่งขันได้รับรางวัล Grand Prize 1 รางวัล Gold Medal 3 รางวัล Silver Medal 2 รางวัล ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญของทีมนักวิจัยไทย โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี CaRe Network มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

          ทั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยของไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนี้ด้วย จัดโดย World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี