คณะวิทยาการจัดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผงโรยข้าว “อูมาม่อน” สู่ชุมชนดอนขุนห้วย 2

คณะวิทยาการจัดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผงโรยข้าว “อูมาม่อน” สู่ชุมชนดอนขุนห้วย 2

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมขยายผลการทำเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าคอย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

        สำหรับการอบรมในครั้งนี้ออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรมการแปรรูปทางการเกษตร โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “ผงโรยข้าวใบหม่อน” และการจัดทำบัญชี วิเคราะห์รายได้ทางการตลาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ธนีเพียร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา กล่ำสกุล เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สู่การตลาดเชิงพาณิชย์

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี